Kuvat, Otettu '2010-06-13'

1 - 21 / 21


Pori, Yyteri, 20 kV

Pori, Yyteri, 20 kV

Pori, Yyteri, 20 kV

Turku, Koroinen, 2 x 110 kV

Turku, Koroinen, 2 x 110 kV + 2 x 110 kV + 110 kV + 110 kV

Turku, Topinoja, 110 kV

Turku, Topinoja, 110 kV + 2 x 110 kV + 2 x 110 kV

Turku, Topinoja, 110 kV + 2 x 110 kV + 2 x 110 kV

Turku, Topinoja, 2 x 110 kV + 2 x 110 kV

Turku, Topinoja, 2 x 110 kV + 2 x 110 kV

Lieto, Moisio, Muuntamo

Lieto, Moisio, Muuntamo

Lieto, Moisio, Muuntamo

Lieto, Moisio, Muuntamo

Lieto, Moisio, Muuntamo

Lieto, Moisio, Muuntamo

Lieto, Teijula, 20 kV + 2 x 110 kV + 2 x 110 kV

Lieto, Ankka, 2x110 kV

Lieto, Ankka, Muuntamo

Lieto, Ankka, Muuntamo

Lieto, Kilpiö, 110 kV

1 - 21 / 21

© Janne Määttä 2004-2017