Kuvat, Paikka 'Punkaharju'

1 - 4 / 4


Punkaharju, 20 kV

Punkaharju, 110 kV / 20 kV

Punkaharju, 110 kV / 20 kV

Punkaharju, 110 kV / 20 kV

1 - 4 / 4

© Janne Määttä 2004-2017