Kuvat, Jännite '3x110 kV + 220 kV + 45 kV'

1 - 2 / 2


Ruukki, 3x110 kV + 220 kV + 45 kV

Ruukki, 3x110 kV + 220 kV + 45 kV

1 - 2 / 2

© Janne Määttä 2004-2017